Depi Lendi 25 me 2020, Sant Fòmasyon Pwofesyonèl yo te kòmanse fonksyone ankò dapre enstriksyon Sante Publique Québec te dikte. Kèk ko elèv yo te kapab retounen nan sèten kou. Li enpòtan anpil pou konsilte pwofesè ou a oswa Sant FP ou pou plis enfòmasyon.

Sant Edikasyon pou granmoun yo kontinye edikasyon sou entènèt e se sèlman sal evalyasyon yo ak laboratwa syans ki ka akomode elèv yo.


Se poutèt sa, se posib pou aplike pou admisyon pou kou francization pou sesyon kòmanse nan sezon otòn la, ki soti nan 27 out 2020.

Pou pwogram fòmasyon pwofesyonèl, admisyon yo louvri pou koòd kòmanse nan sezon fredi 2021 (janvye jiska jen 2021).


Sepandan, tou depann de evolisyon pandemi an, sitiyasyon an ka afekte sèten kowòdone ak dat kòmansman fòmasyon an ki ta ka anile oswa ranvwaye sou avi kout. Si se konsa, ou pral avize epi nou ka ofri lòt opsyon.